Contactgegevens

Fysiotherapie van der EL Kruidentuin 5
2991 RK Barendrecht
info@fysiovanderel.nl
Tel: 0180-627224

Openingstijden

maandag 7.00 - 21.00 uur

dinsdag 7.00 - 21.00 uur

woensdag 7.00 - 18.00 uur

donderdag 7.00 - 18.00 uur

vrijdag 7.00 - 18.00 uur

zaterdag op afspraak

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Zij worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt/cliënt of zijn wettelijke  vertegenwoordiger overhandigd. In onze wachtkamer hangt en op de website staat een exemplaar van deze overeenkomst.

Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht tenminste voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt/cliënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënt/cliënt kan worden behandeld.

Declaraties: de declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, die binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt/cliënt in gebreke met ingang van de 31e dag na factuurdatum.

Machtiging: indien door de patiënt/cliënt een machtiging is verleend tot bank- of giro- incasso dan wel een ondertekende acceptgiro-opdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na de factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt/cliënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- en/of giro- incasso, dan wel de acceptgiro-opdracht. Binnen Fysiotherapie van der EL wordt momenteel geen gebruik gemaakt van betalingsmachtigingen.

Verzuim:  zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waar- over deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregel en te treffen, dan wel derden daarmee te belasten.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor de rekening van patiënt/ cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,-. Alles exclusief omzetbelasting.

Bel ons voor een afspraak